Còn hơn 10 ngày nữa mới hết năm 2007 nhưng đã có thể nói TPHCM không đạt được chỉ tiêu kéo giảm số người chết vì tai nạn giao thông mà Chính phủ giao. Lỗi tại ai? Người bị nạn hay ngành chức năng?