Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa bổ sung nghị quyết Đại hội Cổ đông bất thường năm 2010 như sau:

Tài liệu đính kèm: BTP: Bổ sung nghị quyết Đại hội Cổ đông bất thường năm 2010