Tài liệu đính kèm: BTH: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng