Ngày 22/7, CTCP Bê tông 620 Châu Thới (HoSE: BT6) thông báo về việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát của công ty

Theo đó, Bà Phạm Lê Anh (CMND 012020019, Trưởng BKS công ty) và Ông Lê Băng Sơn (CMND 012373947, Thành viên BKS công ty) đã có đơn xin từ nhiệm. Việc bổ nhiệm Ban kiểm soát mới sẽ được Công ty thực hiện thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.