(ATPvietnam.com) - Công ty Cổ phần Beton 6, Công ty Cổ phần TRAPHACO thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn.

Công ty Cổ phần Beton 6 (BT6) thông báo, CTCP đầu từ INB – cổ đông lớn hiện đang nắm giữ 2.220.796 cổ phần tương đương 20.19%, đăng ký đã bán hết toàn bộ 2.220.796 cổ phiếu. Mục đích của giao dịch này là góp vốn bằng cổ phiếu BT6 vào Công ty TNHH MTV Đầu tư Xuyên việt, thời gian giao dịch hoàn tất ngày 21/9/2010. Công ty Cổ phần TRAPHACO (TRA) thông báo, Vietnam Azalea Fund Limited đã mua được 198.180 cổ phiếu, nâng lượng sở hữu cổ phiếu lên 1.387.640 cổ phiếu tương đương 11.34%. Thời gian giao dịch từ ngày 17/9 đến ngày 24/9/2010. Phương Anh