Kết quả giao dịch cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Beton 6 như sau:

Tài liệu đính kèm: BT6: Kết quả giao dịch cổ đông lớn