Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan (NCLQ) với cổ đông nội bộ của CTCP Dịch vụ Bến Thành, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau: 1. Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Công ty Bến Thành – TNHH một thành viên 2. Mã chứng khoán giao dịch: BSC 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.350.000 CP (chiếm 45% vốn điều lệ) 4. Tên của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phạm Phú Quốc 5. Chức vụ của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT 6. Quan hệ nhân thân với tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Tổng Giám đốc 7. Số lượng cổ phiếu NCLQ tại tổ chức niêm yết đang nắm giữ: 165.150CP (chiếm 5,51% vốn điều lệ) 8. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 150.000 CP 9. Số lượng cổ phiếu đã bán: 5.800 CP 10. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán: 1.344.200 CP (chiếm 44,8% vốn điều lệ) 11. Lý do không thực hiện hết số lượng đã đăng ký: không nêu lý do 12. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 24/01/2011 đến ngày 20/03/2011