Sở GDCK TPHCM vừa thông báo về thay đổi sở hữu của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, cổ đông lớn và cũng là cổ đông nội bộ của CTCP Cao su Bến Thành (HOSE: BRC).

- Tên tổ chức đầu tư: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

- Tên cổ phiếu/ mã chứng khoán sở hữu: BRC

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,156,920 cp (tỷ lệ: 14.02%)

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 113,320 cp (tương ứng tỷ lệ 1.37%)

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,270,240 cp (tỷ lệ: 15.4%)

- Lý do thay đổi sở hữu: tăng tỷ lệ sở hữu

- Ngày thay đổi sở hữu: 17/04/2012