Về việc tiến tới một Kỳ thi quốc gia, Giáo sư Hoàng Tụy trao đổi rằng: Mục đích của 2 kỳ thi này khác nhau, một cái để kiểm tra kiến thức, một cái là để tuyển vào đại học. Hai mục đích ấy không thể kết hợp làm một. Gộp lại làm một thì kết quả không chính xác!