(CAO) - UBND TPHCM vừa ban hành "Quy định về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại TPHCM”. Theo quy định này - có hiệu lực từ ngày 26-1-2008 - các cấp, các ngành liên quan phải quán triệt phương châm "bốn...