Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011-2012.

Theo đó, toàn ngành tập trung thực hiện tốt năm nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục; Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục; Chăm lo, đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Phát triển mạng lưới trường, lớp học và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục. Trong đó, nhiệm vụ nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục với giáo dục mầm non sẽ tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường, đạt 25% trẻ độ tuổi nhà trẻ và 85% trẻ ở độ tuổi mẫu giáo... Giáo dục phổ thông điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng giảm tải, tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông; điều chỉnh để từng bước hoàn thiện việc tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhằm khắc phục những bất cập trong những năm qua... Đối với giáo dục thường xuyên, củng cố mô hình hoạt động của các trung tâm GDTX, trung tâm học tập cộng đồng theo hướng một cơ sở thực hiện nhiều nhiệm vụ; tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học. Riêng đối với giáo dục chuyên nghiệp, thực hiện phân luồng và tăng quy mô, chất lượng, hiệu quả đào tạo; triển khai thực hiện các giải pháp để phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; tiếp tục triển khai nhiệm vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội, đáp ứng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của các địa phương.