(ANTĐ) - Hỏi: Xã tôi đang yêu cầu người dân phải di dời mồ mả để lấy đất thực hiện dự án; trong nghĩa trang có mộ hung táng, có mộ đã cải táng. Tôi xin hỏi có văn bản pháp luật nào quy định cho việc bồi thường di dời mồ mả, những ngôi mộ hung táng thì xử lý như thế nào cho hợp vệ sinh, đúng pháp luật.

Trả lời: Căn cứ Điều 22 - Nghị định 197/2004/NĐ-CP, Điều 35 - Quyết định 108/2009 của UBND thành phố Hà Nội khi phải di chuyển mồ mả. Trường hợp Nhà nước có quỹ đất bố trí di chuyển thì chủ mộ được bồi thường chi phí đào, bốc, di chuyển, xây dựng lại và các chi phí thực tế hợp lý khác liên quan, theo đơn giá cụ thể do UBND thành phố quy định. Trường hợp thành phố không có quỹ đất di chuyển hoặc gia đình tự lo đất di chuyển mộ phù hợp với quy hoạch thì ngoài phần bồi thường di chuyển theo quy định như nêu trên, chủ mộ còn được hỗ trợ chi phí về đất đai là 3.000.000đ/mộ. Trong thời gian thực hiện công tác giải phóng mặt bằng mà có người mất tại địa phương nhưng không được an táng vào nghĩa trang theo thông lệ của địa phương do nghĩa trang nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thì gia đình được hỗ trợ 3.000.000đ/mộ để an táng nơi khác. Đối với mộ có nhiều tiểu: Việc tính bồi thường di chuyển được tính, theo số tiểu tương ứng số mộ; đơn giá tính theo mộ đất do UBND thành phố quy định.