Hội đồng giáo dục Quốc phòng-An ninh (QP-AN) tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Trường Quân sự Quân khu 2 tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ thuộc đối tượng 2 gồm giám đốc, phó giám đốc các sở; trưởng, phó ban ngành của tỉnh; bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND và đại biểu HĐND các huyện, thị xã. Học viên được học tập, nghiên cứu 13 chuyên đề về Học thuyết Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân, một số vấn đề quản lý Nhà nước về quốc phòng, công tác quốc phòng ở địa phương. Học viên cũng được trang bị kiến thức về công tác xây dựng khu vực phòng thủ huyện, thị xã; kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh, đối ngoại...

Doãn Đăng Ninh