Ngày 26.5.2011, Đảng ủy Bộ KH&CN đã khai mạc khóa bồi dưỡng kết nạp Đảng cho các quần chúng ưu tú và bồi dướng lý luận chính trị cho các đảng viên mới của các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Bộ KH&CN. Tham gia khóa bồi dưỡng có 55 học viên là đảng viên mới và 230 học viên là các quần chúng ưu tú.

Khóa học được tổ chức từ 25 đến hết 29.5.2011. Học viên của lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng sẽ được các giảng viên giới thiệu một số nội dung cơ bản: Khái quát về lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; Giới thiệu về Đảng bộ Bộ KH&CN. Học viên của lớp bồi dướng lý luận chính trị cho các đảng viên mới sẽ được các giảng viên thuyết trình và trao đổi các vấn đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là mục tiêu, lý tưởng của Đảng ta và dân tộc ta; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, phát huy dân chủ, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; phát triển giáo dục và đào tạo, KH&CN, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần của xã hội; tăng cường quốc phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại… Kết thúc thời gian nghe giảng trên lớp, các học viên của 2 lớp sẽ nghiên cứu tài liệu và viết báo cáo thu hoạch. Tin và ảnh: VH