Viện Nobel đang tìm kiếm Bob Dylan để trao cho ông giải Nobel Văn học. Tuy nhiên, đến nay họ vẫn chưa thành công.