(InfoTV) - Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi các Sở Xây dựng về việc báo cáo tình hình công tác quản lý kiến trúc, quy hoạch của địa phương năm 2010.

Theo đó, Bộ yêu cầu Sở xây dựng các tỉnh, thành phố báo cáo về tình hình thực hiện các quy hoạch vùng tỉnh đã được phê duyệt hoặc điều chỉnh; đồng thời báo cáo về số lượng và tỷ lệ các đô thị đã có quy hoạch chung xây dựng được phê duyệt trong tổng số các đô thị của tỉnh. Trên cơ sở đó tổng hợp các vướng mắc và bất cập tại địa phương trong việc thực hiện các văn bản quy phạm hiện hành trong lĩnh vực kiến trúc quy hoạch và đề xuất các giải pháp điều chỉnh hoàn thiện để nâng cao hiệu quả công tác quản lý kiến trúc quy hoạch xây dựng. InfoTV Hải Yến