Ngày 01/7, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 709/QĐ-BXD về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Theo đó, Bộ trưởng Xây dựng sẽ phân công các Thứ trưởng giúp Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo, xử lý thường xuyên các công việc cụ thể thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng trong từng lĩnh vực công tác của Bộ, ngoại trừ những công việc do Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo. Thứ trưởng được thay mặt Bộ trưởng sử dụng quyền hạn của Bộ trưởng để giải quyết các công việc được phân công. Bộ trưởng phân công một Thứ trưởng làm nhiệm vụ thường trực để giúp Bộ trưởng điều phối các hoạt động chung của cơ quan Bộ theo chương trình, kế hoạch công tác của Bộ và theo yêu cầu chỉ đạo của Bộ trưởng. Thứ trưởng thường trực ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo lĩnh vực được phân công, còn thay mặt Bộ trưởng chỉ đạo, giải quyết các công việc do Bộ trưởng trực tiếp phụ trách khi Bộ trưởng vắng mặt tại cơ quan Bộ. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, Thứ trưởng chủ động giải quyết công việc; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về những quyết định của mình. Thứ trưởng phải kịp thời báo cáo Bộ trưởng những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm; những vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa Bộ Xây dựng với các Bộ, ngành, địa phương; những vấn đề do Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng hoặc các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước trực tiếp chỉ đạo. Thứ trưởng không xử lý các vấn đề không được Bộ trưởng phân công và những vấn đề không thuộc thẩm quyền của Bộ và Bộ trưởng. Phân công công tác cụ thể của Bộ trưởng và các Thứ trưởng: 1. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân: a) Lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động của Bộ theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Xây dựng; những công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ và Bộ trưởng được quy định trong Luật Tổ chức Chính phủ, Quy chế làm việc của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: - Chỉ đạo chung việc xây dựng hệ thống các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của ngành Xây dựng; định hướng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ; công tác thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ trên phạm vi cả nước. - Xây dựng để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị quốc gia, các chương trình, dự án quốc gia về phát triển đô thị; việc phân công, phân cấp quản lý đô thị, đánh giá, phân loại đô thị. - Công tác lập, thẩm định và chỉ đạo thực hiện các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ; công tác đầu tư xây dựng các công trình, dự án trọng điểm quốc gia. - Kế hoạch, chương trình công tác của Bộ; tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng và Chính phủ. - Công tác kế hoạch, đầu tư, ngân sách nhà nước; công tác tổ chức cán bộ; công tác thi đua - khen thưởng; công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ. - Thực hiện nhiệm vụ: Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ Xây dựng; Trưởng Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng; Chủ tịch Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch Bộ Xây dựng; Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng; Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Xây dựng; Chủ tịch Hội đồng Khoa học công nghệ Bộ Xây dựng. - Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Cơ quan đại diện Bộ Xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh. c) Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên Chính phủ và các nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công. 2. Thứ trưởng Trịnh Đình Dũng: a) Giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: - Phụ trách chung về xây dựng hệ thống cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia của ngành Xây dựng; công tác pháp chế ngành Xây dựng; - Một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực phát triển đô thị, bao gồm: các cơ chế, chính sách, giải pháp về đầu tư xây dựng và phát triển các đô thị đồng bộ; các chính sách, giải pháp quản lý quá trình đô thị hóa, các mô hình quản lý đô thị; quy chế khu đô thị mới; quản lý trật tự xây dựng đô thị; các dịch vụ trong khu đô thị. - Công tác cải cách hành chính ngành Xây dựng. - Một số nhiệm vụ về đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng, bao gồm: Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng; cán bộ chính quyền đô thị các cấp; cán bộ, công chức, viên chức tham gia quản lý và hoạt động xây dựng trên phạm vi cả nước. - Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Vụ Pháp chế; Cục Phát triển đô thị; Tổ công tác thực hiện Đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng; Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị. b) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công. 3. Thứ trưởng Cao Lại Quang: a) Giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: - Quản lý nhà nước về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật. - Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, công tác thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao phụ trách. - Công tác văn phòng, quy chế, lề lối làm việc của khối cơ quan Bộ. - Công tác quản lý các doanh nghiệp trực thuộc Bộ, bao gồm: công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, kế hoạch, đầu tư, sản xuất kinh doanh… - Công tác vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Xây dựng; thực hiện nhiệm vụ Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Xây dựng. - Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Cục Hạ tầng kỹ thuật; Văn phòng Bộ; các doanh nghiệp trực thuộc Bộ. - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công. b) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thứ trưởng thường trực theo quy định tại Quy chế làm việc của cơ quan Bộ Xây dựng và tại Quyết định này. 4. Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam: a) Giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: - Quản lý nhà nước về các lĩnh vực: nhà ở và công sở; kinh doanh bất động sản; vật liệu xây dựng. - Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, công tác thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao phụ trách; hệ thống tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc ngành Xây dựng. - Công tác hợp tác quốc tế; công tác thông tin và truyền thông ngành Xây dựng; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, triển lãm của ngành Xây dựng. - Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa ngành Xây dựng; đầu tư ra nước ngoài của ngành Xây dựng. - Chỉ đạo các chương trình xóa đói giảm nghèo của ngành Xây dựng. - Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản; Vụ Vật liệu xây dựng; Vụ Hợp tác quốc tế; Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản; Trung tâm Thông tin; Báo Xây dựng; Tạp chí xây dựng; Viện Vật liệu xây dựng. b) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công. 5. Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh: a) Giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: - Quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng (bao gồm: lập và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng; điều kiện, năng lực hành nghề hoạt động xây dựng; lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng; cấp giấy phép xây dựng). - Quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng. - Công tác quản lý chất lượng, tiến độ tại các dự án đầu tư xây dựng quan trọng, các công trình trọng điểm quốc gia. - Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, công tác thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao phụ trách. - Chỉ đạo lĩnh vực cơ khí xây dựng; công tác an toàn, vệ sinh lao động, môi trường ngành Xây dựng. - Công tác quốc phòng - an ninh, phòng chống lụt bão. - Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Vụ Quản lý hoạt động xây dựng; Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Bộ. - Thực hiện nhiệm vụ: Ủy viên Ban chỉ đạo nhà nước, kiêm Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo tại Dự án Thủy điện Sơn La và tại các dự án, công trình trọng điểm quốc gia khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Trưởng ban chỉ huy quân sự, Trưởng ban chỉ huy phòng chống lụt bão Bộ Xây dựng. b) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công. 6. Thứ trưởng Trần Văn Sơn: a) Giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: - Quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế xây dựng. - Xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển và quản lý các loại dịch vụ công; các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ, định hướng phát triển các doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. - Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, công tác thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao phụ trách; công tác thanh tra hành chính, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ. - Công tác quản lý kinh tế xây dựng tại các dự án đầu tư xây dựng quan trọng, các công trình trọng điểm quốc gia; công tác quản lý kinh tế xây dựng, tài chính kế toán tại các dự án đầu tư xây dựng do Bộ làm chủ đầu tư. - Công tác quản lý tài chính, tài sản, công tác kế toán, lao động, tiền lương trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Bộ; công tác y tế ngành Xây dựng. - Công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ. - Công tác thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng. - Thực hiện nhiệm vụ Phó trưởng ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng. - Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Vụ Kinh tế xây dựng; Thanh tra Xây dựng; Văn phòng thường trực Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng; Viện Kinh tế xây dựng; Bệnh viện Xây dựng. b) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công. 7. Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn: a) Giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: - Quản lý nhà nước về lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng. - Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, công tác thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao phụ trách. - Công tác khoa học công nghệ ngành Xây dựng. - Thực hiện một số nhiệm vụ về đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng, gồm các bậc đào tạo: sau đại học, đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề thuộc ngành Xây dựng. - Công tác kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật tại các dự án đầu tư xây dựng quan trọng, các công trình trọng điểm quốc gia, các dự án đầu tư xây dựng do Bộ làm chủ đầu tư; các đồ án quy hoạch xây dựng do Bộ làm chủ đầu tư. - Công tác xây dựng nông thôn mới. - Thực hiện nhiệm vụ Trưởng ban chỉ đạo Chương trình công nghệ thông tin ngành Xây dựng. - Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Vụ Kiến trúc, quy hoạch xây dựng; Vụ Khoa học công nghệ và môi trường; Viện Kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn; Viện Khoa học công nghệ xây dựng; các Trường đào tạo trực thuộc Bộ (trừ Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị); Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo nhà nước về quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội. b) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định: số 161/QĐ-BXD ngày 25/02/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Xây dựng, số 963/QĐ-BXD ngày 01/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Theo Trung tâm Thông tin (Nguồn: Quyết định 709/QĐ-BXD)