(Chinhphu.vn) - Ông Phạm Văn Tùng, công tác tại Phòng Quản lý đô thị huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đề nghị được giải đáp một số thắc mắc về công tác quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Đối với quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn

Theo cách hiểu của ông Tùng, cũng giống như quy hoạch đô thị, trong quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch định hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn, hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn xã là căn cứ để lập quy hoạch tổng thể không gian kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật của trung tâm xã; quy hoạch tổng thể không gian kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật của từng điểm dân cư trên địa bàn xã.

Ông Tùng muốn được biết, đối với quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, ông hiểu như vậy có đúng không?

Theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, ông Tùng hiểu như vậy chưa đúng vì khoản 1 Điều 29 Luật Xây dựng quy định nội dung quy hoạch từng điểm dân cư nông thôn (là thôn, bản, ấp, bun) và khoản 2 Điều 29 Luật Xây dựng quy định nội dung quy hoạch chi tiết trung tâm xã và điểm dân cư trung tâm.

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 32 Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/1/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng thì quy hoạch điểm dân cư nông thôn được lập cho các điểm dân cư trung tâm xã và điểm dân cư tập trung gọi là thôn. Trước khi lập quy hoạch xây dựng cho từng điểm dân cư nông thôn phải lập quy hoạch xây dựng mạng lưới các điểm dân cư nông thôn trong phạm vi ranh giới hành chính xã. Tuy nhiên chưa có nội dung, yêu cầu của hệ thống mạng lưới các điểm dân cư nông thôn này và chưa có quy định nào về quy hoạch chung xây dựng ở cấp xã.

Khoản 1 Điều 34 Nghị định số 08/2005/NĐ-CP quy định nội dung quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn là nội dung của một đồ án quy hoạch chi tiết tại thôn cụ thể trong xã.

Đối với quy hoạch xây dựng nông thôn mới

Theo ông Tùng, tương tự như quy hoạch đô thị (gồm quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết), quy hoạch xây dựng nông thôn mới cũng bao gồm quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới; quy hoạch chi tiết trung tâm xã; quy hoạch chi tiết khu dân cư mới, khu tái định cư, cải tạo xây dựng thôn, bản hiện có theo tiêu chí nông thôn mới. Ba nội dung trên của quy hoạch xây dựng nông thôn mới sẽ được lập và phê duyệt độc lập với nhau.

Vậy, nếu tiến hành lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết trung tâm xã hoặc quy hoạch chi tiết khu dân cư mới, khu tái định cư, cải tạo xây dựng thôn, bản hiện có theo tiêu chí nông thôn mới mà chưa có xây dựng xã nông thôn mới được duyệt là vi phạm quy định của Thông tư số 09/2010/TT-XD ngày 4/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới có đúng không?

Bộ Xây dựng cho biết, cách hiểu của ông Tùng chưa đúng vì công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới tuân thủ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTNMT ngày 28/10/2011 của liên Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới. Thông tư liên tịch nêu trên quy định phạm vi quy hoạch trên lãnh thổ hành chính toàn xã, có xem xét các yếu tố vùng tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế xã hội của xã (vùng huyện).

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới là bức tranh của Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Nội dung cơ bản của đồ án quy hoạch được quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTNMT gồm quy hoạch không gian tổng thể toàn xã, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch sản xuất, quy hoạch xây dựng; trong đó quy hoạch xây dựng thôn, bản, ấp, bun, sóc quy định tại khoản 1 Điều 13 của Thông tư liên tịch số 13. Quy hoạch xây dựng đối với trung tâm xã quy định tại khoản 2 Điều 13 của Thông tư liên tịch số 13.

Nhưng quy định này là quy hoạch định hướng để lập đề án, dự án đầu tư. Những khu vực nào cần quy hoạch chi tiết thì ủy ban nhân dân xã lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết trình ủy ban nhân dân huyện phê duyệt để thực hiện theo quy định tại Điều 10 và Điều 11 mục 2 Thông tư số 09/2010/TT-BXD ngày 4/8/2010 của Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng cũng cho biết, hiện nay các địa phương trên cả nước đang tích cực hoàn thành việc lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới theo Thông tư liên tịch số 13 nêu trên, đang rà soát tiêu chí, xây dựng kế hoạch, bước đi, phấn đấu đến năm 2015 có 20% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Vụ Kiến trúc quy hoạch - Bộ Xây dựng đã hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của công dân gửi qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân