Trong quý III-2016, Bộ Tư pháp đã kiểm tra 715 văn bản của các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương, bước đầu phát hiện 30 văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền.

Một trong số văn bản quy phạm pháp luật bị "tuýt còi" mới nhất là Quyết định 567/QĐ-BTC của Bộ Tài chính quy định về việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện.

Theo Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Nguyễn Thị Thu Hòe, Quyết định 567/QĐ-BTC chưa có cơ sở pháp lý, không bảo đảm sự tương thích giữa hình thức văn bản với nội dung văn bản theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Cụ thể, việc xác định giá tính thuế tài nguyên không đồng nhất với việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên.

Mặt khác, pháp luật chưa giao cụ thể cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn giá bán điện thương phẩm bình quân, cách thức xác định (do Nhà nước ấn định hay giá bán điện thương phẩm trung bình do doanh nghiệp xác định). Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã kiến nghị Bộ Tài chính xem xét, xử lý bãi bỏ những nội dung không phù hợp tại Quyết định 567/QĐ-BTC và có biện pháp khắc phục hậu quả do quyết định này gây ra (nếu có); đồng thời xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc xây dựng, ban hành quyết định.

Hà Phong