Chiều nay, Bộ TT&TT đã tổ chức hội nghị phổ biến nhanh kết quả hội nghị lần thứ 4 của Ban chấp hành TƯ Đảng khóa 12.

Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn đã thông báo ngắn gọn đến các lãnh đạo, cán bộ quản lý trong Bộ về những kết quả và nội dung trọng tâm của hội nghị lần thứ 4, nhấn mạnh vào 3 vấn đề chính là Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; Đánh giá tình hình kinh tế xã hội năm 2016 - 2017, một số chủ trương lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh VN tham gia các hiệp định tự do thương mại thế hệ mới.

Ngoài ra, TƯ cũng đã nghe báo cáo nhiều chuyên đề lớn, trong đó có cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 - tác động của nó đến Việt Nam. Với bản chất công nghệ cao, cuộc cách mạng này được cho là sẽ tác động rất lớn đến ngành TT&TT.

Bo TT&TT pho bien nhanh ket qua hoi nghi TU 4 - Anh 1

Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn

Trong 6 ngày làm việc, hội nghị TƯ 4 đã thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo và đề án.

Cụ thể, về kinh tế - xã hội năm 2016-2017, Trung ương xác định cần tập trung ưu tiên xây dựng, hoàn thiện thể chế để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; kiểm soát chặt chẽ nợ công; nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường phát triển văn hóa giáo dục, tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia.

Hội nghị đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đổi mới mô hình tăng trưởng, thông qua việc đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược. Theo đó, tăng cường đổi mới, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh hấp dẫn, thuận lợi cho khởi nghiệp và đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học - công nghệ; phát triển một số khu hành chính - kinh tế đặc biệt, đô thị thông minh, các khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

Chú trọng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, theo hướng hiện đại, tập trung ưu tiên cho công nghệ thông tin. Đẩy mạnh phát triển khoa học - công nghệ; coi doanh nghiệp là trung tâm đổi mới, phát triển, chuyển giao công nghệ, tích cực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, nhất là ngành công nghiệp phụ trợ... Đổi mới giáo dục đào tạo để phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Với ngành TT&TT, vai trò của những cơ sở đào tạo như Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trong việc phát triển nhân lực chất lượng cao cho ngành là rất quan trọng.

Đối với mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế, Bộ trưởng cho biết, TƯ xác định đây là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị, xã hội, kết hợp ngoại lực với nội lực nhưng nội lực phải là yếu tố quyết định.

Đặc biệt, một trong những nội dung quan trọng của hội nghị lần thứ 4 là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thể hiện ở việc hội nghị đã ban hành một nghị quyết riêng xuất phát từ tính cấp thiết, thực tiễn khách quan của vấn đề. Bên cạnh đó, nghị quyết cũng nêu nhiều nhóm giải pháp để đấu tranh chống lại các nguy cơ suy thoái lối sống, đạo đức, tư tưởng, các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong một bộ phận đảng viên...

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng nhấn mạnh ngành TT&TT phải đi đầu trong việc thực hiện, triển khai các nghị quyết, đặc biệt cần chủ động, tích cực hội nhập quốc tế do đặc thù của ngành, tiếp cận với những công nghệ mới, thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư nước ngoài, nhất là từ các tập đoàn quốc tế lớn, tạo điều kiện để Việt Nam thoát bẫy thu nhập trung bình.

T.C