CTTĐT

(Cadn.com.vn) - Ngày 24-10, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Thông tri số 23-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 36/KH-UBND của UBND tỉnh về xây dựng phong trào “Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn”, nhân điển hình tiên tiến là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, xóm và người có uy tín trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an (CA) dự và chỉ đạo Hội nghị.

Mô hình “Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn”, nhân điển hình tiên tiến là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, xóm và người có uy tín trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở được xây dựng phù hợp với thực tiễn. Theo đó, các hộ gia đình, các tổ chức cơ sở tôn giáo đã tích cực tham gia công tác đảm bảo ANTT cũng như trong các hoạt động tình nghĩa, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nhất là các mô hình “5+1” cấp xã của CA, Mặt trận Tổ quốc, Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ; “Khu dân cư văn hóa nông thôn mới” và “Gia đình văn hóa nông thôn mới” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; “Nông dân phòng chống tội phạm”, “Hội nông dân tham gia xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tội phạm”...

Bo truong Bo CA To Lam du, chi dao Hoi nghi ve xay dung phong trao “To dan pho, thon, xom an toan” tai tinh Ninh Binh - Anh 1

Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Bộ Công an cho 5 tập thể và 5 cá nhân thuộc tỉnh Ninh Bình có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Từ mô hình phong trào như trên, đã góp phần nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 43/118 xã; số xã đạt tiêu chí số 19 về “Giữ vững ANTT xã hội nông thôn” lên 87/118 xã; có 2.200 bí thư chi bộ, trưởng thôn, xóm, phố xếp loại khá, giỏi; có 90% hộ gia đình, 234 cơ quan, 875 doanh nghiệp; 425 nhà trường, 1.721 cơ sở kinh doanh có điều kiện ký cam kết tự giác thực hiện 3 an toàn, 4 tự quản. Kết quả công tác phong trào “Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn” nói riêng, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) nói chung trên địa bàn tỉnh đã tạo nền tảng cơ bản, vững chắc cho việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh nhà, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, xây dựng tỉnh Ninh Bình ngày càng phát triển bền vững.

Ghi nhận và chúc mừng những thành quả mà cán bộ và nhân dân Ninh Bình đạt được thông qua mô hình “Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn”, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị tỉnh Ninh Bình tiếp tục kiện toàn tổ chức, bố trí lực lượng cán bộ chuyên trách, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT ở cơ sở một cách khoa học, hợp lý, bảo đảm làm tốt chức năng quản lý nhà nước, chức năng tham mưu và thực hiện các chủ trương, kế hoạch biện pháp xây dựng phong trào.

CA tỉnh Ninh Bình cần chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành đoàn thể trong công tác vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; xây dựng, củng cố phát triển phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với nhiều nội dung hình thức phong phú đa dạng, khơi dậy sức mạnh tiềm lực to lớn của nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh quốc gia và phòng ngừa tấn công trấn áp các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và đối ngoại của địa phương.