(Cadn.com.vn) - Xác định nhiệm vụ trọng tâm của Bộ TN&MT trong năm 2014, Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang khẳng định cần tiếp tục tăng cường phối hợp, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo giữa Bộ và UBND các tỉnh, giữa các Sở TN&MT với các cơ quan thuộc Bộ, tránh tình trạng khiếu kiện vượt cấp.

(Cadn.com.vn) - Xác định nhiệm vụ trọng tâm của Bộ TN&MT trong năm 2014, Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang khẳng định cần tiếp tục tăng cường phối hợp, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo giữa Bộ và UBND các tỉnh, giữa các Sở TN&MT với các cơ quan thuộc Bộ, tránh tình trạng khiếu kiện vượt cấp.

Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức tiếp công dân định kỳ theo Quy chế tiếp công dân của Chính phủ tại các địa phương. Nhất là giải quyết các trường hợp kéo dài, bức xúc, nhiều lần khiếu nại vượt cấp. Tính đến ngày 31-12-2013, các địa phương đã giải quyết được 80% số vụ việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm.

Về giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài, thực hiện Kế hoạch số 1130 ngày 10-5-2012 của Thanh tra Chính phủ, Bộ TN&MT đã kiểm tra rà soát 28 vụ việc tồn đọng, kéo dài, thống nhất biện pháp giải quyết với địa phương 28/28 vụ (đạt 100%); rà soát, làm việc với địa phương để thống nhất giải quyết 49 vụ việc tồn đọng, kéo dài ngoài danh sách các vụ việc thuộc trách nhiệm rà soát của Bộ theo Kế hoạch số 1130/KH-TTCP. Như vậy, Bộ đã giải quyết về cơ bản các vụ việc thuộc thẩm quyền và Thủ tướng Chính phủ giao.

Văn Hào