Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 158/2016/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác Phần mềm Tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Bo Tai chinh duoc cap quyen su dung Phan mem kiem ke tai san ket cau ha tang duong bo - Anh 1

Bộ Giao thông vận tải kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ . Ảnh: internet.

Theo đó, điều kiện để vận hành Phần mềm là máy tính phải được cài đặt hệ điều hành windows; được cài đặt chương trình phần mềm diệt virus, được cập nhật thường xuyên các bản nhận dạng mẫu virus mới, các bản vá lỗi an ninh cho hệ điều hành, sử dụng font chữ Unicode TCVN 6909:2001 gõ dấu tiếng Việt và phải được kết nối Internet.

Người quản trị Phần mềm là người được Bộ Tài chính cấp tài khoản và phân quyền truy cập theo đề nghị bằng văn bản của Bộ Giao thông vận tải; Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Người sử dụng Phần mềm là người được Bộ Tài chính cấp tài khoản truy cập vào Phần mềm theo đề nghị bằng văn bản của Bộ Giao thông vận tải, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trường hợp có sự thay đổi về người quản trị, người sử dụng Phần mềm thì Bộ Giao thông vận tải; Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thông báo kịp thời bằng văn bản cho Bộ Tài chính biết, có biện pháp xử lý phù hợp.

Mã đơn vị trong Phần mềm là mã quan hệ với ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính, Sở Tài chính cấp theo quy định tại Thông tư số 185/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách nhà nước và được chuẩn hóa, chuyển đổi tương ứng đảm bảo mỗi đơn vị sử dụng một mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách để sử dụng làm mã đơn vị của Phần mềm này.

Việc định danh và gán mã đơn vị do cán bộ quản trị Phần mềm của Bộ Giao thông vận tải, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo hướng dẫn tại Tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mềm do Bộ Tài chính ban hành.

Thông tư cũng quy định rõ trách nhiệm của Bộ Tài chính là chủ trì phối hợp với Bộ Giao thông vận tải hoàn thiện nội dung, quy trình nghiệp vụ quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; đảm bảo yêu cầu về cấu hình máy chủ, tốc độ đường truyền Internet, các điều kiện cơ sở, vật chất khác để tổ chức thực hiện quản lý, vận hành an toàn và bảo mật Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Bộ Tài chính cũng có nhiệm vụ cấp tài khoản cho người quản trị và người sử dụng Phần mềm theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thực hiện phân quyền truy cập cho các đối tượng đã được cấp tài khoản; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và nhận xét đánh giá kết quả thực hiện việc cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của trung ương và địa phương theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; quản trị, vận hành và khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài sản nhà nước.

Trong khi đó, Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại Trung ương, địa phương và việc cập nhật thông tin số liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; đồng thời phối hợp với Bộ Tài chính hoàn thiện nội dung, quy trình nghiệp vụ quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước cũng như phối hợp với Bộ Tài chính trong việc quản trị, vận hành và khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Thông tư này có hiệu lực từ 1-1-2017, bãi bỏ điểm c khoản 3 Điều 8 Thông tư số 178/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 10/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Hồng Vân