Sau một thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng, Bộ Tài chính quyết định không sửa Nghị định số 104/2007/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ đòi nợ như đề xuất trước đó mà trình Chính phủ bãi bỏ luôn văn bản này.

Bo Tai chinh de nghi bai bo Nghi dinh kinh doanh doi no thay vi sua doi - Anh 1

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ chỉ cần thiết duy trì các quy định về điều kiện an ninh, trật tự. Ảnh: internet.

Theo cơ quan này, Nghị định số 104 được ban hành quy định các điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ, gồm điều kiện về vốn, điều kiện về tiêu chuẩn đối với người quản lý, người lao động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ; quy định một số nội dung về hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ như nguyên tắc hoạt động dịch vụ đòi nợ, các biện pháp được thực hiện trong hoạt động dịch vụ đòi nợ, trách nhiệm, quyền hạn của chủ nợ và khách nợ…

Sau 10 năm thực hiện Nghị định, trên cơ sở đề nghị của một số địa phương, để phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật hiện hành, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 104 của Chính phủ. Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất bỏ một số quy định về điều kiện kinh doanh như điều kiện về vốn, điều kiện về tiêu chuẩn đối với người quản lý, người lao động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ để phù hợp với tinh thần của Luật Doanh nghiệp năm 2014 nhằm tăng thêm quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh và giảm mức độ can thiệp của Nhà nước; đồng thời bổ sung điều kiện về an ninh trật tự.

Như vậy, nếu Nghị định thay thế Nghị định số 104 của Chính phủ được ban hành thì điều kiện để kinh doanh đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ chỉ là điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Ngày 10/4/2017, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp về Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định số 104 và giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan, báo cáo Chính phủ theo hướng chưa ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 104 để đảm bảo thực hiện theo đúng tinh thần của Hiến pháp về quyền con người, quyền tài sản của công dân, các quy định của pháp luật dân sự và các quy định khác có liên quan.

Từ chỉ đạo của Phó Thủ tướng và qua nghiên cứu quy định pháp luật hiện hành, Bộ Tài chính thấy rằng trong trường hợp không ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 104 thì cũng không cần thiết duy trì các điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ như điều kiện về vốn, điều kiện về tiêu chuẩn đối với người quản lý, người lao động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ, do đó, Bộ Tài chính đề xuất bãi bỏ Nghị định này.

Đánh giá tác động, Bộ Tài chính nhận thấy, hầu hết các quy định tại Nghị định 104 đều đã được điều chỉnh tại các văn bản hiện hành, như vậy, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ chỉ cần thiết duy trì các quy định về điều kiện an ninh, trật tự; giao dịch giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ với chủ nợ, khách nợ được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên theo quy định của Bộ luật dân sự, không nhất thiết phải quy định nội dung hoạt động dịch vụ đòi nợ tại một Nghị định riêng.

Do đó, việc bãi bỏ Nghị định số 104/2007/NĐ-CP vẫn đảm bảo quản lý nhà nước chặt chẽ của Bộ Công an đối với hoạt động này, không tạo lỗ hổng để xảy ra việc lạm dụng, xâm phạm đến trật tự, an toàn xã hội, tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm của công dân; đồng thời cũng không tác động đến quyền, nghĩa vụ của các bên liên quan đến hoạt động dịch vụ đòi nợ (chủ nợ, khách nợ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ) khi thực hiện hợp đồng đã ký kết giữa các bên theo quy định tại Bộ luật dân sự.

Thông tin từ Vụ Tài chính ngân hàng và các tổ chức tài chính - Bộ Tài chính, hầu hết các bộ, ngành (Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tòa án nhân dân tối cao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) đều thống nhất ý kiến với đề xuất mới này của Bộ Tài chính.

Hồng Vân