Lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc bộ, định kỳ hàng tháng thực hiện nghiêm việc chuẩn bị những nội dung cần thông tin với các cơ quan thông tấn, báo chí thuộc lĩnh vực đơn vị phụ trách.