Thực hiện chủ trương chỉ đạo của Bộ Chính trị, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của cơ quan UBTƯMTTQ Việt Nam giai đoạn 2011-2015.

Mục đích nhằm tạo sự chủ động trong công tác cán bộ, khắc phục tình trạng chắp vá, hẫng hụt, khép kín trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển biến liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết và ổn định chính trị nội bộ. Chuẩn bị và tạo nguồn cán bộ lãnh đạo làm căn cứ để đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảm nhận các chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan vững vàng về chính trị, trong sáng về đạo đức, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ, có trình độ và năng lực, nhất là năng lực trí tuệ và thực tiễn, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu công tác Mặt trận và sự nghiệp đổi mới đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Về thẩm quyền quy hoạch là Đảng đoàn MTTQ Việt Nam. Đối tượng quy hoạch, đối với các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam đề xuất quy hoạch, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, phê duyệt. Đối với các chức danh Trưởng, Phó Trưởng ban, đơn vị, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam xây dựng và quyết định quy hoạch. Đối với các chức danh Trưởng, Phó trưởng phòng và tương đương, Đảng đoàn giao cho Ban Thường trực chỉ đạo các ban, đơn vị xây dựng quy hoạch trình Ban Thường trực xem xét, quyết định. Về quy trình bổ sung quy hoạch, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam giao cho Ban Thường trực chỉ đạo các ban, đơn vị xây dựng bổ sung quy hoạch trưởng, phó các phòng trực thuộc và giới thiệu quy hoạch Trưởng, Phó các ban, đơn vị. Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tiến hành rà soát đội ngũ cán bộ và nhận xét, đánh giá cán bộ: Tiến hành xem xét, đánh giá chung đội ngũ cán bộ lãnh đạo Trưởng, Phó ban, đơn vị về số lượng, chất lượng, cơ cấu, trình độ, độ tuổi, cán bộ xuất thân từ công nhân, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Trên cơ sở yêu cầu quy hoạch, tiêu chuẩn cán bộ đưa vào bổ sung, quy hoạch tiến hành phân loại cán bộ theo chiều hướng phát triển: Cán bộ có triển vọng đảm nhiệm chức vụ cao hơn; cán bộ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ cũ; cán bộ cần được đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện; cán bộ không đủ điều kiện bổ nhiệm lại trong nhiệm kỳ tới.

Về tổ chức thực hiện, căn cứ kế hoạch này, Đảng đoàn tiến hành công tác bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự kiến hoàn thành trước ngày 31-12-2011.

Minh Quân

Gửi cho bạn bè

Bản in