(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 34/2011/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế quản lý rừng (ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006). Trong Quyết định mới này có bổ sung quy định cụ thể về hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng.

Theo Quyết định mới thì việc chuyển đổi mục đích sử dụng từ loại rừng này sang loại rừng khác vẫn thực hiện theo quy định tại Điều 28 Nghị định 23/2006/NĐ-CP ngày 3/3/2006. Tuy nhiên, Quyết định này đã bổ sung quy định cụ thể về hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng. Cụ thể, tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng rừng phải nộp 1 bộ hồ sơ cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với khu rừng do Thủ tướng Chính phủ quyết định xác lập hoặc 1 bộ hồ sơ cho UBND cấp tỉnh đối với khu rừng do UBND cấp tỉnh quyết định xác lập. Hồ sơ gồm: Đơn đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng; báo cáo về hiện trạng rừng; các tiêu chí và chỉ số cho phép xác lập loại rừng xin chuyển đổi. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc UBND cấp tỉnh phải trả kết quả xử lý hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Anh Khôi