Ông Lê Quang Chính sẽ thay ông Trương Ngọc Lân đã miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT từ ngày 9/11/2016.

HĐQTCTCP Vận tải biển Việt Nam (Vosco, mã VOS-HoSE) đã quyết định bổ nhiệm bổ sung ông Lê Quang Chính - Cán bộ Ban Quảnl ý thuyền viên và tàu biển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam làm Thảnh viên HĐQT chuyên trách của Vosco cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 -2018.

Bo sung nguoi cua Vinalines vao HDQT Vosco - Anh 1

Ông Lê Quang Chính sẽ thay ông Trương Ngọc Lân đã được miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT theo đơn xin từ nhiệm từ ngày 9/11/2016. Số lượng thành viên HĐQT hiện nay là 7 người theo đúng quy định tại Điều lệ Vosco.

HĐQT sẽ báo cáo việc bổ nhiệm này tại ĐHĐCĐ gần nhất để dược chấp thuận chính thức.