(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Hải (TP. Hồ Chí Minh; email: hainguyen@....) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn về giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ.

Ông Nguyễn Hải phản ánh, theo điểm h, khoản 1, Điều 9 Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, thì người nước ngoài làm Trưởng Văn phòng đại diện, Trưởng Văn phòng dự án hoặc người nước ngoài được tổ chức phi chính phủ nước ngoài ủy nhiệm đại diện cho các hoạt động tại Việt Nam được miễn giấy phép lao động.

Theo ông Hải sẽ có hai cách hiểu với quy định này. Cách hiểu thứ nhất là đối tượng được miễn giấy phép lao động bao gồm cả Trưởng Văn phòng đại diện cho pháp nhân nước ngoài theo nghĩa thông thường. Cách hiểu thứ hai là chỉ có Trưởng Văn phòng đại diện của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài mới được miễn giấy phép lao động khi làm việc tại Việt Nam với tư cách là Trưởng Văn phòng đại diện của tổ chức phi chính phủ đó.

Ông Hải đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn việc áp dụng quy định trên.

Về vấn đề này, Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giải đáp như sau:

Theo quy định tại điểm h, khoản 1, Điều 9 Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ thì người nước ngoài là Trưởng Văn phòng đại diện của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam không phải cấp giấy phép lao động.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân