Hanoinet - Công điện cho biết, ngày thi đầu tiên đã được tổ chức chu đáo, không có sự cố đáng tiếc lớn xảy ra. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập cần được nhanh chóng khắc phục.