Hanoinet - Quy định về đạo đức nhà giáo là cơ sở để các nhà giáo nỗ lực tự rèn luyện đồng thời là một trong những cơ sở để đánh giá, xếp loại và giám sát nhà giáo để nhà giáo thực sự là tấm gương cho người học noi theo.