Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư hướng dẫn cụ thể việc đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học theo Chuẩn hiệu trưởng.

Theo nội dung hướng dẫn, ngoài việc hiệu trưởng tự đánh giá và ghi điểm đạt được ở từng tiêu chí vào Phiếu hiệu trưởng tự đánh giá thì cán bộ, giáo viên nhà trường cũng tham gia góp ý và đánh giá hiệu trưởng một cách tích cực, chủ động, khách quan. Để thực hiện, nhà trường cần sắp xếp và có thông báo lịch họp trước ít nhất một tuần để đảm bảo mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường đều có điều kiện dự họp (tối thiểu phải có 2/3 số cán bộ). Đồng thời, nhà trường phải hướng dẫn cụ thể mục đích, yêu cầu của việc đánh giá trên tất cả các mặt hoạt động, quản lý nhà trường của hiệu trưởng diễn ra trong năm học. Việc xác định mức độ đạt được ở từng tiêu chí của hiệu trưởng cần dựa trên cơ sở là các minh chứng và nguồn minh chứng cụ thể, xác thực. Các phó hiệu trưởng, cấp ủy Đảng, Ban chấp hành Công đoàn và Ban chấp hành Đoàn TNCS HCM nhà trường, tổng hợp và nhận xét các ý kiến đóng góp và góp ý cho hiệu trưởng. Trong quá trình đánh giá xếp loại, hiệu trưởng có quyền trình bày ý kiến của mình. Nếu hiệu trưởng có ý kiến không đồng tình thì được trình bày trong một văn bản riêng gửi cho Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp. (Theo website Bộ GD-ĐT)