Ngày 17/4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 390/QĐ-TTg về việc điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và chi tiêu ngân sách năm 2008.