(NDHMoney) Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV chưa bán được cổ phiếu của Tổng Công ty Cổ Phần Bảo Minh (mã BMI - HOSE).

Cụ thể, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã đăng ký bán hết 200.650 cổ phiếu đang nắm giữ từ ngày 16/2 - 16/4 nhằm tái cơ cấu nguồn vốn. Tuy nhiên, do giá thị trường xấu, tính thanh khoản kém và chưa đạt được giá như kỳ vọng, cổ đông vẫn chưa bán được cổ phiếu nào.

Được biết, ông Lê Minh Sơn là đại diện phần vốn của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Phó Tổng Giám đốc đang giữ chức Thành viên Ban kiểm soát của BMI. Ông Sơn đang không nắm cổ phiếu BMI nào.