1. Tên người thực hiện giao dịch: CTCP Kim Sơn 2. Số Giấy CNKD: 1703000131 3. Điện thoại: 0280.3862321 Fax: 0280.3762391 4. Mã chứng khoán giao dịch: BKC 5. Số lượng CP nắm giữ sau khi mua: 823.578 CP (tương đương với 13,647% VĐL) 6. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 500.000 CP 7. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP 8. Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư; 9. Phương thức giao dịch: khớp lệnh hoặc thỏa thuận 10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 27/9/2010 đến ngày 27/11/2010.