ND - Triển khai thực hiện Quyết định 289 của Thủ tướng Chính phủ về trợ giúp dầu thắp sáng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ chính sách, hộ nghèo ở những vùng chưa có điện lưới, UBND tỉnh Bình Thuận vừa cấp tạm ứng có mục tiêu cho các địa phương 384 triệu đồng.