- Ngày 4/8, tại thành phố Phan Thiết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) và Chương trình hành động số 11-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XI) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Theo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, qua 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương (NQTW) 5 (khóa X) và Chương trình hành động (CTHĐ) số 11-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XI), các cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong tỉnh đã triển khai học tập, quán triệt khá nghiêm túc nội dung NQTW5 (khóa X), CTHĐ số 11-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XI), các quyết định, quy định, quy chế của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và hướng dẫn của UBKT Trung ương có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; đã kịp thời ban hành kế hoạch thực hiện. Trong 3 năm qua, các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã kiểm tra 2.388 lượt tổ chức Đảng và 1.545 đảng viên trong toàn tỉnh; trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiểm tra 18 cuộc, thành lập 69 đoàn kiểm tra, phúc tra 125 lượt tổ chức Đảng (kiểm tra 120, phúc tra 05) và 04 đảng viên; các cấp ủy trực thuộc tỉnh đã kiểm tra 1.603 lượt tổ chức Đảng và 86 đảng viên; cấp ủy cơ sở đã kiểm tra 660 lượt tổ chức Đảng và 1.455 đảng viên. Bên cạnh việc giám sát thường xuyên, các cấp ủy đã tiến hành giám sát theo chuyên đề đối với 600 lượt tổ chức Đảng và 719 đảng viên; trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giám sát 24 tổ chức Đảng; các cấp ủy trực thuộc tỉnh đã giám sát 258 tổ chức Đảng và 206 đảng viên; cấp ủy cơ sở đã giám sát 318 tổ chức Đảng và 513 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành Điều lệ Đảng; chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc tồn đọng, nổi cộm và đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; việc tuân thủ các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; lãnh đạo thực hiện các nghị quyết, CTHĐ của cấp ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; đoàn kết nội bộ; thực hiện những điều cán bộ, công chức, đảng viên không được làm... Báo cáo đã chỉ ra những hạn chế: Việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Trung ương, CTHĐ của Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có nơi chưa kịp thời; nghiên cứu nội dung chưa sâu kỹ, nhận thức chưa đầy đủ nên khi vận dụng vào lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có việc còn thiếu chặt chẽ. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy chưa có trọng tâm, trọng điểm; công tác giám sát còn lúng túng; công tác phúc tra sau kiểm tra chưa được tiến hành thường xuyên, kết quả còn hạn chế. Việc tham mưu cho cấp ủy và phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát giữa UBKT các cấp với các đơn vị có liên quan có nơi, có việc còn hạn chế; một số vụ việc giải quyết còn chậm… Hội nghị cũng đã nghe các cấp ủy, tổ chức Đảng và các đơn vị có liên quan trình bày báo cáo phân tích, đánh giá làm rõ những kết quả đã đạt được, những khuyết điểm, hạn chế, rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm qua 03 năm thực hiện NQTW 5 (khóa X) và CTHĐ số 11-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XI). Đồng thời, đề xuất, kiến nghị Trung ương tiếp tục có chủ trương, giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc thực hiện những quy định, quy chế, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng cho phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, cơ sở; đề xuất giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tấn Quyên - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà các cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp trong tỉnh đạt được trong 3 năm qua; đồng thời, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tiếp tục quán triệt sâu kỹ nội dung Nghị quyết số 14-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và CTHĐ số 11-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XI) để nâng cao hơn nữa nhận thức cho các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ phải được tiến hành thường xuyên, trong đó kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, giám sát phải mở rộng. Bên cạnh việc phát hiện những sai sót, khuyết điểm, vi phạm; công tác kiểm tra, giám sát cần kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội… Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã nhấn mạnh về những kết quả đạt được qua 03 năm thực hiện NQTW 5 (khóa X) và CTHĐ số 11-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XI) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Đồng thời, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp trong tỉnh tập trung khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, triển khai đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, chú trọng công tác phúc tra sau kiểm tra để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, khắc phục có hiệu quả những vi phạm, yếu kém. Các cấp ủy thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của UBKT các cấp; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ quản lý đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình; đẩy mạnh thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”./.