- Tỉnh ủy Bình Thuận vừa ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU về đẩy mạnh phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2011 - 2015.

Theo đó, Tỉnh ủy Bình Thuận xác định: việc xây dựng và phát triển giao thông nông thôn là sự nghiệp của nhân dân, dân là chủ thể, thực hiện theo phương châm ; là một trong những nội dung quan trọng để xây dựng nông thôn mới. Xây dựng và phát triển giao thông nông thôn phải tuân theo quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và phải gắn với xây dựng nông thôn mới trên từng khu vực, địa bàn, theo hướng bền vững, đồng bộ với các loại kết cấu hạ tầng khác. Xác định mục tiêu lâu dài là tất cả các tuyến giao thông nông thôn (cả ở địa bàn khu phố) phải được kiên cố hóa bằng nhựa hoặc bằng bê tông xi măng. Do nguồn lực của tỉnh còn hạn chế nên trước mắt từ nay đến năm 2015 phấn đấu có ít nhất 40% km đường giao thông nông thôn (cả ở địa bàn khu phố) được kiên cố hóa (trừ số km đã được kiên cố hóa từ trước), tập trung trước hết ở các tuyến trên địa bàn dân cư và ở các xã điểm xây dựng nông thôn mới. Để đạt mục tiêu đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy Đảng phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho mọi người nhận thức đúng mức vị trí và tầm quan trọng của giao thông nông thôn, thấy được lợi ích thiết thực và yêu cầu cấp bách của việc làm giao thông nông thôn, xác định rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi người, để từ đó thực sự tự nguyện, tự giác và tích cực tham gia làm giao thông nông thôn trên địa bàn cư trú; phát động sâu rộng và mạnh mẽ trong tất cả các thôn, xóm, địa bàn dân cư phong trào thi đua làm giao thông nông thôn. Cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, đoàn viên, hội viên phải phát huy vai trò gương mẫu, nòng cốt trong phong trào làm giao thông nông thôn. Phải thực hiện thật tốt Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, thực sự phát huy quyền dân chủ của nhân dân trong việc làm giao thông nông thôn trong tất cả các khâu, các bước theo đúng phương châm từ khi bàn chủ trương cho đến công tác quản lý, bảo vệ tuyến giao thông. Tùy theo điều kiện, việc huy động sức dân được tiến hành bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế bằng nhân tài, vật lực, kể cả vận động tài trợ; việc xem xét miễn, giảm đối với các đối tượng chính sách, hộ nghèo cũng cần phải được xem xét do nhân dân ở địa bàn dân cư bàn bạc và quyết định cụ thể. UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng và ban hành các văn bản pháp quy về cơ chế, quy trình, thủ tục sao cho chặt chẽ nhưng thật thuận lợi, dễ làm, giảm thiểu tối đa mọi chi phí; xử lý kịp thời mọi vướng mắc nảy sinh. UBND các cấp tăng cường công tác quản lý nhà nước, thường xuyên kiểm tra hướng dẫn việc triển khai, giám sát, đảm bảo chất lượng công trình, quản lý chặt nguồn kinh phí, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, tiêu cực trong chi tiêu. Các cấp ủy Đảng, nhất là các chi bộ thôn, khu phố phải tăng cường đúng mức công tác lãnh đạo trong tất cả các khâu, các bước, với quyết tâm cao trong tất cả cán bộ, đảng viên để thi đua đẩy mạnh phong trào làm giao thông nông thôn. Mặt trận và các đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ của mình, làm tốt công tác vận động các thành viên, đoàn viên, hội viên làm nòng cốt trong phong trào. Lấy kết quả của phong trào làm giao thông nông thôn làm một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại tổ chức Đảng, Mặt trận và đoàn thể hàng năm./.