Sau 5 năm hoạt động, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Thuận (BV-PTR) thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) đã góp phần nâng cao quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, cải thiện sinh kế cho người làm rừng…

Hiệu quả

Theo Quỹ BV-PTR Bình Thuận, qua 5 năm thực hiện chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, đã tổ chức cho 11/20 đơn vị chủ rừng là tổ chức nhà nước và 3 đơn vị chủ rừng có đủ điều kiện để thực hiện cung ứng DVMTR, góp phần giảm gánh nặng chi bằng nguồn ngân sách tỉnh, tạo thêm công ăn, việc làm, cải thiện sinh kế cho người tham gia nhận khoán bảo vệ rừng.

Binh Thuan: 5 nam chi tra dich vu moi truong rung - Anh 1

Quản lý, bảo vệ rừng tốt hơn nhờ chi trả DVMTR

Tính đến cuối năm 2015, tổng diện tích rừng đủ điều kiện cung ứng DVMTR đã triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh 76.015/310.841ha rừng. Tổng số hộ hợp đồng nhận khoán bảo vệ rừng tính riêng trong thực hiện chính sách chi trả DVMTR là 1.287 hộ/53.207,3ha, chiếm khoảng 40% trên tổng diện tích giao khoán bảo vệ rừng toàn tỉnh (135.506ha).

Ông Hồ Thiện Đang, Giám đốc Quỹ BV-PTR Bình Thuận cho biết, trong 5 năm qua tổng nguồn thu trên địa bàn tỉnh từ DVMTR hơn 68 tỷ đồng và tổng thu tiền trồng rừng thay thế từ các dự án đầu tư xây dựng các công trình dân sinh, kinh tế từ 2013 - 2015 gần 13 tỷ đồng.

Theo ông Đang, nhìn chung việc thực hiện thu tiền DVMTR, ký kết hợp đồng và quá trình, giải ngân, chi trả của bên sử dụng DVMTR với quỹ tỉnh là thuận lợi. Nguồn thu từ quỹ Trung ương điều phối tuy còn chậm nhưng cũng được đảm bảo theo quy định. Cách chi trả tiền DVMTR của tỉnh được tổ chức thực hiện chặt chẽ và đến tay trực tiếp các chủ rừng, các hộ nhận khoán có diện tích rừng được nhà nước giao quản lý.

Binh Thuan: 5 nam chi tra dich vu moi truong rung - Anh 2

Các đơn vị chủ rừng, hộ nhận khoán nâng tầm cao trách nhiệm đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng

“Tình hình phân phối kinh phí giữa quỹ Trung ương với quỹ tỉnh được thực hiện theo đúng quy định; chuyển ủy thác giữa quỹ tỉnh với các đơn vị cung ứng DVMTR đúng theo từng hợp đồng cam kết và diện tích nghiệm thu thực tế; tiền cung ứng DVMTR ở các đơn vị chủ rừng được tổ chức thực hiện chi trả đúng theo quy định và theo đúng kết quả khối lượng công việc hoàn thành”, ông Đang chia sẻ.

Nâng cao nhận thức

Cũng theo ông Đang, thực hiện chính sách chi trả DVMTR đã góp phần nâng tầm nhận thức, trách nhiệm đối với công tác BV-PTR của các cấp chính quyền, các ngành và các đơn vị sử dụng, cung ứng DVMTR. Đặc biệt, trong công tác giao khoán quản lý bảo vệ rừng, ngoài việc tăng cường thêm lực lượng quản lý bảo vệ rừng cho các đơn vị chủ rừng, đã tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa cộng đồng dân cư với chủ rừng và chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, còn tạo mối liên kết cộng đồng trách nhiệm giữa các hộ, nhóm hộ nhận khoán bảo về rừng với chủ rừng được tốt và thường xuyên hơn.

Binh Thuan: 5 nam chi tra dich vu moi truong rung - Anh 3

Các đơn vị chủ rừng, hộ nhận khoán nâng tầm cao trách nhiệm đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng

Với kết quả từ thực tế, việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR tại địa phương thời gian qua là phù hợp với xu hướng phát triển lâm nghiệp bền vững trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi, quỹ còn tồn tại, hạn chế và những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ.

Cụ thể, quỹ chưa khai thác hết các nguồn thu các đơn vị sử dụng môi trường rừng trên địa bàn tỉnh như nước sinh hoạt, du lịch, nuôi trồng thủy sản. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, quy định trong thực hiện chính sách DVMTR còn hạn chế. Mức đầu tư tiền công 200.000 đ/ha/năm so với điều kiện hiện nay là thấp...

Để tăng cường nguồn thu phục công tác BV-PTR, ông Đang đề xuất UBND tỉnh xem xét ban hành quyết định chi tiết nguồn thu từ các đơn vị DVMTR trong lĩnh lực nước sinh hoạt, du lịch, nuôi trồng thủy sản. Đồng thời hỗ trợ, bổ sung thêm định mức chi qua thực hiện chính sách chi trả DVMTR gắn với thực hiện các chương trình, dự án khác về lâm nghiệp, nhằm nâng cao mức thu nhập cho người nhận khoán, giúp họ yên tâm gắn bó với rừng…