– Chủ trương tăng cường cán bộ chỉ huy đồn Biên phòng tham gia đảng ủy xã đã góp phần cho đảng ủy xã và đồn biên phòng kịp thời nắm bắt tình hình, chủ động kịp thời trao đổi thông tin, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

Tỉnh Bình Định có 134 km bờ biển. Đường biên giới trên biển dài 115 km với vùng nội thủy 1881 km2, vùng lãnh hải 2557 km2, vùng đặc quyền kinh tế hơn 40.000 km2. Cùng với sự phát triển chung của cả tỉnh, kinh tế - xã hội vùng ven biển có tốc độ phát triển khá. Quy mô kinh tế biển và vùng ven biển tăng đáng kể. Hệ thống hạ tầng vùng ven biển được đầu tư, nâng cấp. Việc thực hiện các chính sách xã hội ở các địa phương vùng ven biển, đảo đạt nhiều kết quả tích cực. Đời sống vật chất, văn hóa tinh thần ngày càng được cải thiện, nâng cao. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các xã, phường trong khu vực biên giới biển được củng cố và tăng cường, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển, đảo…Tuy nhiên, tranh chấp đất đai, khiếu kiện đông người ở một số địa bàn diễn biến phức tạp; Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn yếu; Hệ thống chính trị ở cơ sở một số nơi không đủ năng lực giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh... Kế hoạch số 23-KH/TU ngày 25/6/2008 của Tỉnh ủy Bình Định đã đề cậpviệc chỉ định chính trị viên đồn biên phòng hoặc đảng viên là người đứng đầu các đơn vị tham gia vào đảng ủy xã, phối hợp lãnh đạo công tác quốc phòng, biên phòng trên địa bàn. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phối hợp với Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng Hướng dẫn số 16 ngày 7/4/2009 thực hiện tăng cường cán bộ chỉ huy đồn Biên phòng tham gia đảng ủy xã khu vực biên giới biển là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới. Chủ trương tăng cường cán bộ chỉ huy đồn Biên phòng tham gia đảng ủy xã đã góp phần cho đảng ủy xã và đồn biên phòng kịp thời nắm bắt tình hình, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị; chủ động trao đổi thông tin, tham gia với địa phương, đơn vị kịp thời, đầy đủ; tạo điều kiện thuận lợi cho đảng ủy xã triển khai thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác quốc phòng, an ninh, góp phần tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo ở các xã; xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ở khu vực biên giới biển, nâng cao hiệu quả của công tác biên phòng, nhất là công tác vận động quần chúng; tăng cường mối liên hệ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Cán bộ đồn Biên phòng tham gia đảng ủy xã đã tham gia trực tiếp và toàn diện hơn các mặt công tác của địa phương, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là nhân dân về chủ quyền biển, đảo, ý thức chấp hành luật pháp, tự giác tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự ở địa phương; đồng thời, địa phương đã cung cấp thông tin có liên quan đến an ninh trật tự trong khu vực biên giới biển, đảo, giúp Bộ đội Biên phòng thực hiện tốt nhiệm vụ, tham gia xây dựng nền Biên phòng toàn dân ở địa phương ngày càng vững mạnh. Qua đó, khẳng định vai trò, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, trong tham gia phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai. Thông qua việc cán bộ đồn Biên phòng tham gia đảng ủy xã, các địa phương cũng đã góp phần xây dựng đồn biên phòng vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển. Trong thời gian tới, Bình Định tiếp tục thực hiện chủ trương tăng cường cán bộ chỉ huy đồn Biên phòng tham gia đảng ủy ở 09 xã. Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh có hướng dẫn cụ thể hơn về nhiệm vụ, quyền hạn của đảng ủy viên xã là cán bộ chỉ huy đồn Biên phòng và mối quan hệ phối hợp cũng như chế độ sinh hoạt, tự phê bình và phê bình hằng năm… Các đảng ủy xã xác định trong quy chế làm việc cụ thể hơn về nhiệm vụ, chế độ sinh hoạt của đảng ủy viên xã là cán bộ chỉ huy đồn Biên phòng; Nghiên cứu bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đảng, công tác vận động quần chúng của đồng chí cán bộ chỉ huy đồn Biên phòng tham gia đảng ủy xã. Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các huyện ủy, thành ủy phối hợp thực hiện thực hiện chủ trương tăng cường cán bộ chỉ huy đồn Biên phòng tham gia đảng ủy xã nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ các xã, nâng cao chất lượng cán bộ ở cơ sở và tăng cường công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo của nước ta./.