Mặc dù ông vẫn giữ chức chủ tịch Microsoft nhưng phần lớn thời gian của ông sẽ dành cho quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates.