Giá cả hàng hóa được hình thành trên thị trường, do quan hệ cung - cầu quyết định trên cơ sở giá trị của hàng hóa, dịch vụ. Để giá cả hàng hóa, dịch vụ được hình thành theo cơ chế thị trường, thì phải có sự cạnh tranh, chống độc quyền, bởi độc quyền là kẻ thù của cạnh tranh tự do, độc quyền tiêu diệt cạnh tranh tự do.