Không phải tự nhiên mà người ta ví von nam và nữ như lửa và rơm, như hai cực trái dấu.