TTO - * Trước đây tôi làm cho một công ty sản xuất nhưng bị xử lý kỷ luật sa thải. Trong quá trình làm việc, tôi đã ký hai hợp đồng lao động (HĐLĐ) với công ty, hợp đồng thứ nhất ký 36 tháng và đã hoàn thành, thanh lý hợp đồng nhưng chưa được hưởng trợ cấp thôi việc do tôi tiếp tục ký hợp đồng thứ hai có thời hạn 36 tháng.

- Điều 42 Bộ luật lao động (BLLĐ) quy định: khi chấm dứt HĐLĐ đối với người lao động đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức từ đủ 12 tháng trở lên, người sử dụng lao động có trách nhiệm trợ cấp thôi việc, cứ mỗi năm làm việc là nửa tháng lương cộng với phụ cấp lương, nếu có. Khi chấm dứt HĐLĐ theo quy định tại điểm a và b khoản 1 điều 85 của bộ luật này, người lao động không được trợ cấp thôi việc. Khoản 1 điều 85 BLLĐ quy định hình thức xử lý kỷ luật sa thải chỉ được áp dụng trong những trường hợp sau đây: a) Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh hoặc có hành vi khác gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của doanh nghiệp; b) Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương, chuyển làm công việc khác mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm; c) Người lao động tự ý bỏ việc năm ngày cộng dồn trong một tháng, hoặc 20 ngày cộng dồn trong một năm mà không có lý do chính đáng. Theo điểm a, tiểu mục 3, mục III thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn nghị định số 44/2003/NĐ-CP: trường hợp người lao động thực hiện nhiều HĐLĐ tại một doanh nghiệp mà khi kết thúc từng hợp đồng chưa được thanh toán trợ cấp thôi việc, thì doanh nghiệp cộng thời gian làm việc theo các HĐLĐ và lấy tiền lương bình quân sáu tháng liền kề trước khi chấm dứt HĐLĐ cuối cùng để tính trợ cấp thôi việc cho người lao động. Trường hợp trong các HĐLĐ có một HĐLĐ người lao động đơn phương chấm dứt trái pháp luật, thì thời gian làm việc theo HĐLĐ chấm dứt trái pháp luật người lao động không được trợ cấp thôi việc, còn các hợp đồng khác vẫn được hưởng trợ cấp thôi việc. Trên cơ sở pháp lý nêu trên, nếu bạn bị xử lý kỷ luật theo hình thức sa thải thuộc trường hợp nêu tại điểm c khoản 1 điều 85 BLLĐ thì khi chấm dứt HĐLĐ, bạn đương nhiên được hưởng trợ cấp thôi việc của cả hai hợp đồng, hợp đồng lần thứ nhất và hợp đồng lần hai. Còn trường hợp bạn bị xử lý kỷ luật theo hình thức sa thải thuộc trường hợp nêu tại điểm a, b khoản 1 điều 85 BLLĐ, thì bạn chỉ được hưởng trợ cấp thôi việc của thời gian làm việc theo HĐLĐ lần thứ nhất, còn thời gian bạn làm việc theo hợp đồng lần hai bạn không được hưởng trợ cấp thôi việc.