Giao dịch dự kiến từ ngày 18/4 đến ngày 18/6, giữ nguyên 16,9 triệu cổ phiếu nắm giữ, chiếm 4,84% vốn điều lệ.

Công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát, mã HPG , thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

BI Private Equity New Markets II K/S, cổ đông nội bộ, có giám đốc - Hans Christian Jacobsen - là thành viên Hội đồng quản trị HPG, trước giao dịch nắm giữ 16,9 triệu cổ phiếu, chiếm 4,84% vốn điều lệ.

Tổ chức này đăng ký mua và bán 6 triệu cổ phiếu HPG từ ngày 18/4 đến ngày 18/6, với mục đích thay đổi cấu trúc danh mục đầu tư bằng phương thức giao dịch qua sàn.

Nguồn DVT/HSX