(VTC News) - Nh??ng "bi? ki?p" h??u du?ng da?nh ri?ng cho 'd?n ca?y' Game Online giu?p ti??t ki??m nhi??u chi phi? pha?t sinh.

(VTC News) - Nh??ng "bi? ki?p" h??u du?ng da?nh ri?ng cho 'd?n ca?y' Game Online giu?p ti??t ki??m nhi??u chi phi? pha?t sinh.

C? khuy?n m?i th? n?n n?p th? ngay

N?p th? (??i t? ti?n th?c l?y ti?n ?o) l? m?t vi?c t?t y?u v? v? c?ng c?n thi?t khi ta ch?i game online. Tr?n th?c t?, h?u nh? m?i game online ? Vi?t Nam ??u l? mi?n ph? gi? ch?i. Nh?ng ?? vi?c c?y k?o, luy?n c?p, s?n ?? tr? n?n d? d?ng c?ng nh? ?? ???c h??ng nh?ng ?u ??i nh?t ??nh t? ph?a NPH th? vi?c ch?ng ta c?o th? n?p l? ?i?u t?t y?u ph?i l?m. D?u v?y, c?o th? nh? th? n?o v?n l? ?i?u ch?ng ta ph?i suy ng?m.

Th?ng th??ng, ng??i ch?i th??ng c?o th? l?c m?i ch?i game v? sau ??, c? khi n?o h?t ti?n th? h? ?i mua ti?p th? n?p. ??y l? c?ch n?p th? th?ng d?ng v? ???c nhi?u game th? ?p d?ng nh?t. Th? nh?ng, b?n c?nh ??, NPH l?i r?t hay tung ra nh?ng ??t "Khuy?n m?i n?p th?". V?o l?c n?y, nhi?u game th? th??ng t? ra th? ? v? ??n gi?n, h? v?n ?ang s? h?u r?t nhi?u ti?n in-game n?n cho r?ng m?nh kh?ng c?n ph?i n?p th?m th?.

Tuy nhi?n, khi ch?i game online, ch?ng ai c? th? n?i tr??c ???c chuy?n g?. C? th?, h?m nay b?n ?ang s? h?u r?t nhi?u ti?n, ?ang r?t gi?u c? nh?ng ch? c?n xu?t hi?n m?t v?i m?n trang b? m?i hay ch? ??n gi?n l? ta mu?n mua th?m m?t s? v?t d?ng g? ??, l??ng ti?n b?n ph?i b? ra ?? ??u t? cho nh?n v?t c?a m?nh s? l? v? c?ng l?n v? th??ng kh?ng c? gi?i h?n. ??n l?c n?y, ch?c ch?n, b?n ?i ph?i n?p th?m th? v? s? c?m th?y ti?c... v? bi?t th? m?nh c?o th? t? l?c khuy?n m?i.

B?i h?c ? ??y l? n?u NPH c? khuy?n m?i n?p th?, ??ng ng?i ng?n m? ??u t?, t?ch tr? s?n b?i c? th?, b?y gi? b?n ch?a d?ng ??n s? ti?n ??y nh?ng sau n?y ch?c ch?n s? ph?i ??ng t?i. D? sao th? ti?n b?n n?p v?n ? trong nh?n v?t, n?p s?m hay n?p mu?n th? v?n ph?i m?c t?i ra mua th?. V?y t?i sao kh?ng n?p l?c khuy?n m?i ?? ???c h??ng th?m ph?n tr?m th??ng.

Tr?nh tham gia v?o c?c tr?n PK v? ngh?a

Chi?n tranh lu?n lu?n ?i k?m v?i t?n k?m. Ch?n l? n?y ch?a bao gi? l? sai k? c? trong game online l?n ngo?i ??i th?c. Tuy v?y, ch?ng ta kh?ng n?n hi?u r?ng tr?nh tham gia v?o c?c tr?n PK l? m?nh ph?i tr?nh ??ng ??, so t?i c?ng nh?ng ng??i ch?i kh?c m? c?n ph?i suy ngh?, tr?nh t?o ra nh?ng chuy?n x?ch m?ch ?? t? t?o k? th? cho m?nh.

N?u nh? k? kh?c ??ng t?i m?nh, ch?c ch?n, vi?c ta t?m l?i h?n ?? "r?a h?n" l? ?i?u r?t ??ng ??n. Th? nh?ng, ?i?u n?y s? l? sai n?u nh? ta c? m?i m? lao ??u v?o c?c cu?c ch?m gi?t v? b?. Ngo?i l??ng kinh nghi?m b? m?t ?i do ch?t trong tr?n ??u, ch?ng ta c?n ph?i t?n kh? nhi?u ti?n ?? chu?n b? nh? ti?n mua m?u, mana hay th?m ch? l? c?... thu?c l?c.

Th?i gian c?ng l? v?n ?? ??ng n?i, thay v? c? m?i mi?t tham gia v?o c?c tr?n chi?n ki?u n?y, ch?ng ta ho?n to?n c? th? chuy?n sang nh?ng ho?t ??ng c?y k?o, ki?m ti?n v? cho nh?n v?t c?a m?nh. V? th?, h?y bi?t ki?m ch? b?n th?n ?? tr?nh ph?i phung ph? ti?n c?a v?o nh?ng tr?n chi?n v? b?.

T?ch tr? tr??c v?t ph?m

M?t c?i nh?n chi?n l??c s? gi?p b?n c? th? ti?t ki?m ???c r?t nhi?u ti?n b?c hay th?m ch? l? ki?m l?i to trong game online. ?? l? x?c ??nh ???c gi? c? c?c lo?i v?t ph?m trong game online.

??ng ti?n l?u ??ng m?i l? ??ng ti?n s?ng. N?u nh? trong cu?c s?ng th?c, ch?ng ta l?y v?ng l?m m?c th? trong game online, tuy nhi?u ng??i kh?ng ?? ? nh?ng ch?nh c?c lo?i v?t ph?m, trang b? m?i l? c?t m?c quan tr?ng nh?t ?? ??nh gi? v? gi? tr? ??ng ti?n. L?i khuy?n c?a ? ??y l? n?u ?ang c? ti?n (b?c) in-game, l?p t?c h?y d?ng ch?ng ?? ?i mua ??, t?ch tr? tr??c nh?ng v?t ph?m thi?t y?u nh?n khi ch?ng c?n r?.

B?i c?c lo?i v?t ph?m n?y ho?n to?n c? th? t?ng gi? ??n ch?ng m?t ch? sau 1 ng?y hay th?m ch? l? v?i gi? n?u nh? c? bi?n ??ng t? m?t v?i ch?nh s?ch t? ph?a NPH (tung ra event m?i, ??a th?m v?t ph?m v?o Cash Shop, gi?m gi? b?n trang b?).

(Theo GenK)