Căn bệnh khiến cho bạn không được hưởng ít nhất hai trong tứ khoái của con người!