GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bến Tre yêu cầu phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện tích trữ nước sử dụng phục vụ cho công tác dạy và học trong các cơ sở giáo dục công lập.

Ben Tre: Tich tru nuoc cuc bo ung pho han man trong truong hoc - Anh 1

Theo đó, các cơ sở giáo dục công lập rà soát lại dung tích các hồ chứa nước hiện có, xem dung tích các hồ có đủ sử dụng chưa, nếu chưa đủ dung tích sử dụng có kế hoạch xây dựng bổ sung hoặc nâng cấp dung tích các hồ chứa nước, xây dựng hệ thống đường ống thu gom nước mưa vào các hồ chứa nước để tích trữ sử dụng.

Qui mô xây dựng bổ sung hoặc nâng cấp dung tích các hồ chứa nước căn cứ nhu cầu điều kiện cụ thể của mỗi đơn vị xây dựng kế hoạch cho phù họp tránh tình trạng đầu tư lãng phí.

Với các dự án trong giai đoạn thi công xây dựng, Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục công lập (đơn vị sử dụng) rà soát báo cáo nhu cầu dung tích các hồ chứa nước cần sử dụng với chủ đầu tư để chủ đầu tư rà soát cân đối kinh phí đầu tư dự án lập hồ sơ thiết kế dự toán bổ sung trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thi công trên cơ sở các điều khoản qui định về bổ sung, phát sinh của hợp đồng thi công xây lắp.

Với các dự án trong giai đoạn lập dự án (chưa phê duyệt): Các cơ sở giáo dục công lập (đơn vị sử dụng) rà soát báo cáo nhu cầu dung tích các hồ chứa nước cần sử dụng với chủ đầu tư để chủ đầu tư xem xét điều chỉnh, bổ sung hồ sơ thiết kế hoặc hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Các dự án do Sở GD&ĐT làm chủ đầu tư đang trong giai đoạn thi công, dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đang giai đoạn lập dự án, giao Ban quản lý dự án chuyên ngành GD&ĐT phối hợp với các cơ sở giáo dục công lập khảo sát nhu cầu dung tích các hồ chứa nước cần sử dụng để bổ sung hạng mục vào dự án và thực hiện qui trình đầu tư theo qui định hiện hành về đầu tư xây dựng cơ bản.