9 tháng, doanh thu thuần đạt hơn 652 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 24,5 tỷ đồng.

CTCP Bibica, mã BBC công bố báo cáo tài chính quý III và 9 tháng năm 2011.

Trong quý III, doanh thu thuần đạt hơn 261 tỷ đồng, tăng 20% so với quý III/2010. Lợi nhuận gộp đạt hơn 85,5 tỷ đồng, tăng 34%.

So với quý III năm trước, doanh thu tài chính tăng 41%, trong khi chi phí tài chính giảm 3% nên BBC lãi hơn 1,6 tỷ đồng từ hoạt động này.

Tính chung cả quý III, lợi nhuận sau thuế đạt gần 12 tỷ đồng, tăng 12% so với quý III năm 2010.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần tăng 33% so cùng kỳ lên 652 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 24,5 tỷ đồng, tăng 63% so với 9 tháng đầu năm 2010. So với kế hoạch năm, doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt hoàn thành 66% và 51%.

Theo Đầu tư chứng khoán, trong quý IV, BBC ước lợi nhuận trước thuế gàn 20 tỷ đồng, nhiều khả năng sẽ hoàn thành kế hoạch năm 2011.

Tính đến 30/9, giá trị hàng tồn kho của công ty là 171,9 tỷ đồng, tăng 44% so với đầu năm 2011, trong đó trích lập dự phòng hơn 2,2 tỷ đồng.

Bảng kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng năm 2011
Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn HSX

Nguồn DVT.vn