Báo cáo tài chính chi tiết quý II năm 2009 của Công ty cổ phần Bibica (HoSE: BBC):

* File đính kèm